Categorieën

Fabrikanten

Nieuwsbrief

Verzendingskosten , Retournering en herroepingsrecht

Verzendingskosten

Wij versturen GRATIS naar Belgie, Nederland en Luxemburg via Bpost Secure.

Leveringstermijn Belgie : 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ( bankoverschrijving / paypal(visa/mastercard/...) )
Leveringstermijn Nederland/Luxemburg : 4-5 werkdagen na ontvangst van de betaling ( bankoverschrijving / paypal(visa/mastercard/...) )

Af halen te 2845 NIEL ook mogelijk op afspraak (enkel cash betalingen mogelijk)!

Garantie / Retournering Producten

Afnemer moet de goederen onmiddellijk na het in ontvangst nemen controleren op eventueel defect of gebreken. Deze moeten schriftelijk gemeld worden binnen een termijn van 7 dagen na in ontvangstname.

Als consument heeft u bij ons vanaf 1 januari 2010 recht op tenminste twee jaar garantie op uw productaankopen bij ons, mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden en het product niet uit onze koopjeshoek komt.
Deze garantietermijn geldt onverminderd de wettelijke regelingen betreffende garantie en conformiteit.
Mocht een product binnen de garantietermijn defect gaan, kunt u altijd rekenen op herstel of vervanging.
Voor zakelijke aankopen geldt echter de fabrieksgarantie.

Om aanspraak te maken op de garantie volgt u volgende stappen:

- U stuurt ons een emailtje met daarin vermeld het ordernummer van de bestelling en een klachtsomschrijving van het defecte toestel.
- Op basis van uw klachtomschrijving zullen wij een RMA ofwel retour aanmaken en u verzoeken het product naar ons te retourneren.
- Het product dient compleet, en in de originele verpakking teruggestuurd te worden.
- De klant zal bij het retourneren van het toestel zelf zorg dragen voor een deugdelijke en neutrale verpakking. De kosten en het risico van de retourzending van het toestel komen voor rekening van de klant. Wij raden ten zeerste aan het pakket aangetekend en verzekerd retour te verzenden.
- De klant voegt een omschrijvingsbericht toe met daarin vermeld het ordernummer van de bestelling en een klachtsomschrijving van het defecte toestel.

Kosten voor reparatie

Indien er sprake is van een garantieafhandeling dan zijn er geen kosten verbonden aan de reparatie.
Als het defect echter niet binnen de garantiebepalingen valt, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van val- stoot of waterschade, oneigenlijk gebruik , dat het product buiten de door de wet bepaalde garantietermijn valt, of dat het product wel degelijk werkt maar dat de klant het foutief bediend, zal het nazicht aangerekend worden aan 25 euro vermeerderd met het aantal werkuren die nodig waren voor het kostenbestek !
U kunt daarna aangeven of u akkoord gaat met de reparatie (tegen het aangegeven bedrag) of dus u afziet van verdere afhandeling.
In het laatste geval kunt u uw product terugkrijgen met een eventuele rekening voor onderzoekskosten en/of transportkosten.

Kosten bij retourneren

Wij hanteren garantie op basis van carry-in. Dit betekent dat wij geen producten kunnen ophalen en geen reparatie aan huis verzorgen.
De verzendkosten en het risico van verzending van uw adres naar onze vestiging zijn voor rekening van de klant.
Alle retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te worden verzonden en zorgvuldig en stevig verpakt. Indien het product schade oploopt tijdens het terugzenden, vervalt het recht op garantie !
Pakketten die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn, worden altijd door ons geweigerd.

Terugbetaling

Eventuele terugbetaling van niet repareerbare / vervangbare artikelen zal gebeuren op opgegeven rekeningnummer van de klant binnen een periode van 14 dagen

Herroepingsrecht

- Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

- Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de verzendingskosten voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

- Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware .
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.