Categorieën

Fabrikanten

Nieuwsbrief

Algemene voorwaarden

 
 

Artikel 1. Algemeen

DashCamCenter is een onderdeel van Famous .

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DashCamCenter in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen DashCamCenter en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
 • Producten: alle objecten die wij ten koop aanbieden;
 • Documentatie: de door of namens DashCamCenter ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer;
 • Dienstverlening: de door of namens DashCamCenter al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
 • Order: iedere opdracht van Afnemer aan DashCamCenter.
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van DashCamCenter aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
 • Overmacht: elke van de wil van DashCamCenter onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van DashCamCenter kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door DashCamCenter of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.


Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van DashCamCenter en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door DashCamCenter uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt DashCamCenter niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover DashCamCenter een Order schriftelijk aanvaardt of door DashCamCenter uitvoering aan een Order wordt gegeven.
3. Alle opgaven door DashCamCenter van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. DashCamCenter kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. DashCamCenter behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door DashCamCenter zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen

1. Een door DashCamCenter opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor DashCamCenter geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van DashCamCenter, op de door die toeleveranciers aan DashCamCenter verstrekte gegevens.
2. Indien DashCamCenter voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van DashCamCenter.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient DashCamCenter derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn (2 maanden) gelaten wordt om alsnog te presteren.
4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor DashCamCenter voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
6. DashCamCenter heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt DashCamCenter de wijze van verzending.
2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. DashCamCenter zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. DashCamCenter is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Retournering Producten

Afnemer moet de goederen onmiddellijk na het in ontvangst nemen controleren op eventueel defect of gebreken. Deze moeten schriftelijk gemeld worden binnen een termijn van 7 dagen na in ontvangstname. Retournering producten is enkel mogelijk indien men tijdig een defect heeft gemeld aan DashCamCenter. Retourneren van producten dient te gebeuren op kosten van de Afnemer.
Artikel 8.1 Retournering Producten Procedure

- Om aanspraak te kunnen maken op herstellings procedure dient het toestel binnen 7 dagen weer in ons bezit te zijn. - Alle retourzendingen die ontvangen worden zullen worden afgehandeld volgens de fabrieksgarantie procedure. - Het product dient compleet, en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. - De klant zal bij het retourneren van het toestel zelf zorg dragen voor een deugdelijke en neutrale verpakking. De kosten en het risico van de retourzending van het toestel komen voor rekening van de klant. Wij raden ten zeerste aan het pakket aangetekend en verzekerd retour te verzenden. - De klant voegt een omschrijvingsbericht toe met daarin vermeld het ordernummer van de bestelling en een klachtsomschrijving van het defecte toestel. - Voor alle reparatiezendingen binnen de garantietermijn waarbij geen defect geconstateerd wordt, wordt € 25,- incl. btw aan onderzoekskosten berekend vermeerderd met het aantal werkuren voor dit nazicht, excl. verzendkosten.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding

Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is DashCamCenter gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 • Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij DashCamCenter Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is DashCamCenter gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 • Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van DashCamCenter op grond van de wet en de Overeenkomst.
 • Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van DashCamCenter op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van DashCamCenter op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is DashCamCenter gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen DashCamCenter en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde DashCamCenter in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.
  Artikel 10. Prijzen
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van DashCamCenter, uitgedrukt in Euro, inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
 • Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor DashCamCenter geldende omstandigheden, zoals onder meer catalogusprijs, staat van de goederen, valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft DashCamCenter het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
 • Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden DashCamCenter op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.


Artikel 11. Betaling

 • Alle betalingen zullen op een door DashCamCenter aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval er bij afhaling wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.
 • Alle aan DashCamCenter in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens DashCamCenter op te schorten.
 • Indien op enig moment bij DashCamCenter gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft DashCamCenter het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die DashCamCenter, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van DashCamCenter.
 • Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van DashCamCenter op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 • In geval van niet-betaling door de klant binnen een termijn van acht dagen vanaf de uitgifte of het verzenden, is een gelijkwaardige forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag met een minimum van 10 € voor elke factuur of afrekening verschuldigd door de klant voor administratieve kosten.
 • Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de 10%.
 • Indien Afnemer jegens DashCamCenter in verzuim is, is hij verplicht DashCamCenter de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 • Indien DashCamCenter, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.


Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 • DashCamCenter is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten.
 • DashCamCenter is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 • Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van DashCamCenter te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door DashCamCenter aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van DashCamCenter in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van DashCamCenter in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
 • Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van DashCamCenter (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer DashCamCenter vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij DashCamCenter alle schade vergoeden die DashCamCenter lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.


Artikel 13. Overmacht

 • Indien DashCamCenter door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 • Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
 • Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als DashCamCenter als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 • DashCamCenter zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.


Artikel 14. Verplichtingen van Afnemer

 • Afnemer zal aan DashCamCenter alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van DashCamCenter benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
 • Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door DashCamCenter te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
 • Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 • Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van DashCamCenter staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft DashCamCenter het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van DashCamCenter in rekening te brengen.


Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen

 • Het is DashCamCenter toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van DashCamCenter worden overgedragen zal DashCamCenter Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. DashCamCenter is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 • Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DashCamCenter.


Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 • Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.
 • Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen.